بررسی علل کوتاه قدی کودکان
بررسی علل کوتاه قدی کودکان( ١

اصولاً والد ین نگران رشد فرزندان خود هستند، به خصوص اگر فرزندشان
نسبت به سا یر کودکان هم سن و سال خود کوتاه قد باشد . دلای ل پزشک ی
زیادی برا ی توج یه رشد کم و کوتاه قد ی کودکان وجود دارد مانند اختلال در
عملکرد هورمون رشد، کم کار ی غ د هی تیروئی د، سندرم ترنر، س و ء تغذی ه
،ناراحت یهای روده ای و کل یه ها. اکثر کودکان قد کوتاه از نظر سلامت ی نرمال
هستند، ول ی ممکن است از نظر ژنت یکی کوتاه قد باشند یا از لحاظ رشد، کمی
تأخیر داشته باشند.
بچه ها به صورت نرمال از بدو تولد تا ١٢ ماهگ ی حدود ٢٣ تا ٢٨ سانت یمتر به قدشان افزوده م یگردد . در
٧ تا ١٣ سانت یمتر افزایش قد دارند. در اکثر کودکان ٦ تا ١٨ ماهه، مقدار / حالی که در سن ین ١تا ٣ سالگ ی فقط ٥
رشد به صورت نوسان ی بالا و پایین م یرود. اما با رسیدن کودک به سن ٢٤ ماهگی، نمودار رشد او نظم ثابت ی
به خود م یگیرد و رشد بدون نوسانات قابل مشاهده ای طی م یگردد.
٤ تا ٧ سانت یمتر به قد کودک افزوده م یشود . زمان ی که سن کودک به / از ٣ سالگ ی تا زمان بلوغ، سالانه ٥
زمان شروع بلوغ نزد یک م یشود، مقدار افزا یش قد به ٤سانت یمتر در سال م ی رسد . به محض شروع سن
بلوغ، دوران جهش رشد ش روع م یگردد که در آن زمان رشد قد ی به حداکثر سرعت رشد ی ا به عبارت ی به
قل هی رشدی م یرسد.
این فاصل ه ی زمان ی در دختران ب ین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی و در پسران ١٢ تا ١٤ سالگی م یباشد که در ط ی ای ن
١٠ سانت یمتر افزا یش قد م ییابند . پس از جهش رشد، / ٢سال سالانه دختران ٨ تا ٩ سانت یمتر و پسران ٥
دوباره م یزان رشد قد ی کاهش م ییابد که دختران پس از شروع قاعدگی تا رس یدن به حداکثر رشد قد ی، تا
حدود ٧ سانت یمتر سالانه به قدشان افزوده م یشود . دختران و پسران اصولاً تا سن ین ١٤ تا ١٦ سالگ ی به
قدشان افزوده م یشود که البته در پسران ممکن است تا ٢ سال بیشتر یعنی تا ١٨ سالگ ی ادامه یابد . تفاوت
رشد قدی در دختران به شروع زمان قاعدگی آ نها بر م یگردد.
در م یان عوامل موثر بر رشد کودک م یتوان به وضع یت ژنت یک کودک (که از نظر رشد قد ی م یتواند با قد
والدین کودک نیز مرتبط باشد) و به وضعیت تغذی هی کودک یا وجود هر گونه بیماری مزمن اشاره کرد.
درصد رشد قد ی کودکان کوتاه قد، اصولاً در محدوده ی زی ر سوم ین ی ا پنجم ین درصد استاندارد قد طب یع ی
است.
اما آن چه بیشتر از همه مهم است این است که بدان یم میزان سرعت رشد در هر سال برا ی آ نها چه قدر
است. به ا ین صورت که بررس ی شود آ یا کودک که رشد قد ی دارد یا خیر؟ و یا ب هطور کل ی در مقای سه با سال
قبل یا سال بعد درصد رشد قدی او به چه صورت بوده است؟
هم چنین توجه به وزن کودک و مقا یس هی آن با قد او بسیار مهم است. بچ ههای چاق اصولاً کودکانی هستند که
قد بلند ی ن یز دارند ، بنا براین اگر کودک ی را د یدیم که با وجود اضافه وزن، دارای قد کوتاهی بود، با ی د ارزی ابی
پزشکی لازم جهت بررسی علت اضافه وزن وی انجام شود.
در میان آزمای شهای مختلف که هدف آن بررسی علل کوتاه قدی م یباشد،انداز هگیری سن استخوان
را X قابل اندازه گی ری است . اصولاً از مچ دس ت چپ اشعه ی X م یباشد که توسط راد ی و گراف ی با اشع ه ی
م یگذرانند و بر اساس آن، سن استخوان فرد به ترت ی ب زمان مشخص م یگردد . اگر سن استخوان فرزند
شما خ یلی کمتر از سن طب یعی وی باشد، پس حتماً استخوان فرزند شما ظرفی ت باق ی ماند ه ای برا ی ادام ه ی
رشد (تا زمان ی که ب هطور طبیعی انتظار رشد داریم یعنی تا زمان اتمام دوران بلوغ) را دارد. دختران معمولاً تا
سن استخوان ی ١٤ سالگ ی رشد م یکنند و پسران پس از سن استخوان ی ١٦ سال رش د شان متوقف م یشود
(
با حداکثر مقدار رشد در سن ١٤ سالگی).
ادامه دارد...__________________هیچ شدم تا که شوم سایه تو وقت سفر
مرا به خویشتن بخوان به باغ ایینه ببر

(0) نظر
برچسب ها :
X