4 ـ ناهنجاريهاى ادراكى

4 ـ ناهنجاریهاى ادراکى

در این وضعیت، بیمار صدایى مىشنود و نسبت به آن عکسالعمل نشان مىدهد.

علت اسیکزوفرنى:

در اسیکزوفرنى، عوامل متعدد، مثل عوامل ارثى، محیطى، استرسها، بیماریهاى جسمى و اعتیاد ممکن است نقش اساسى داشته باشند.

رابطه اسیکزوفرنى و افسردگى:

توأم بودن اسیکزوفرنى با افسردگى، یا این که افسردگى مقدّمه اسیکزوفرنى است، یک امر ثابت شده است.

گاهى معتقدند که اسیکزوفرنى، زیر پوشش افسردگى مخفى مىشود.


(0) نظر
برچسب ها :
X