قدرت

قدرت

تمرینهاى ورزشهاى مربوط به قدرت، مانند حرکات ارائه شده براى تقویت عضلات شکم، کمر و کمربند شانهاى که در آن تقویت گروهى از عضلات مدنظر است، باید با کشش و استراحت همراه باشد.

همانطور که عضلات قویتر مىشوند، بافتهاى پیوندى، تاندونها، مفاصل، لیگمانها و غضروفها نیز باید قویتر و محکمتر شوند.

زمانى که هدف از انجام برنامه ورزشى تقویت همه عضلات باشد، استفاده از وسایل و دستگاه بدنسازى ضرورى به نظر مىرسد.

زمان و دفعات تمرین

انجام تمرینها و نرمشها، دستکم به مدت سه روز در هفته، پیشنهاد مىشود.

البته، شش روز در هفته و یک روز استراحت، حد مطلوب است.

بهترین زمان، صبح قبل از انجام فعالیت روزانه است; زیرا باعث شادابى و نشاط در کارهاى روزمره مىشود، اما برخى افراد مایلند در فرصت بعد از ظهر و عصر به انجام فعالیت ورزشى بپردازند; زیرا آمادگى بیشترى دارند.

در هر صورت، فعالیت ورزشى طبق برنامه منظم، مطلوب و مورد نظر است.


(0) نظر
برچسب ها :
X