نظر مجتهد بر 4 قسم است
نظر مجتهد بر 4 قسم است : 1. حکم : آن است که مجتهد در موضوع مشخص و معینی نظر دهد که واجب است یا حرام مانند (حکم باینکه فردا اول شوال و روز عید فتر است.)2. فتوا آن است که حکم را بطور کلی بیان کند مانند (اینکه حکم کند کسیکه روزه واجب دارد روزه مستحبی او  باطل است.)3. احتیاط واجب: آن است که پیش یا بعد از احتیاط فتوا نباشد مانند تسبیحات اربعه.4. احتیاط مستحب: آن است که یا قبل از احتیاط یا بعد از احتیاط فتوی باشد مانند(اینکه ظرف نجس را یک مرتبه در آب کر اگر بشوید پاک است اگر چه احتیاط آن است که 3 مرتبه بشوید)
(0) نظر
برچسب ها :
X