4 ـ عوارض زندگى در منِ مجازى

4 ـ عوارض زندگى در منِ مجازى

منِ مجازى، مجاز است و حقیقى نیست،

امّا عوارض حاصل از آن، در انسان حقیقىاند و عبارتند از:

1 ـ اضطراب;

2 ـ تعلق خاطر;

3 ـ بینش غلط;4

ـ تنوع طلبى

5 ـ یأس;

6 ـ افسردگى;

7 ـ ترس;

8 ـ تضاد و تشتّت خاطر;

9 ـ رذایل اخلاقى. چگونى پیدایش این عوارض، در صفحههاى پیش ذکر شد. در این قسمت، براى روشن شدن این مطالب، هر کدام بیشتر شرح داده مىشود. ضمناً این عوارض در فصول دیگر کتاب، در بخش مربوط به رذایل اخلاقى ونفس و بیماریهاى روحى نیز شرح داده شدهاند.


(0) نظر
برچسب ها :
X