عيادت از دوست

عیادت از دوست

آقا تقى , پیرمرد فقیرى بود که فرزند ده ساله اش ناراحتى معده داشت .

علت بیمارى اش سوء تغذیه بـود.

او تمام زندگى اش راصرف درمان این بچه کرده , ولى به نتیجه اى نرسیده بود.

در این اواخر هم بیمارى فرزندش شدت گرفته بود.

صداى در بلند شد و آقا تقى با صداى بلند و لرزانش گفت :آمدم , آمدم .

هـمین که در را باز کرد, حاج آقا و على آقا را دید.

خیلى خوشحال شد.

سلام و احوالپرسى کرد و از آنها دعوت کرد تا داخل خانه بروند.

بعد از این که نشستند و احوالپرسى تمام شد, حاج آقارو کرد به آقا تقى و گفت : آقاتقى , خدا بد نده ! شنیده ام , ناراحتى بچه شدید شده , چند شب هم هست که به مسجد نمى آیى .

- حاج آقا گرفتاریم زیاد شده .

امشب قصد داشتم خدمت برسم .

با شما هم عرضى داشتم , ولى سر اذان باز هم بچه شروع کرد به ناراحتى کردن و فریاد کشیدن .

چند تا مسکن به او دادم ومقدارى هم با او صحبت کردم تا آرام گرفت .

- آقاتقى , بالاخره نتیجه این دوا و دکترها چى شد؟ - آقـا شـفـا دسـت خداست .

این دکترها هم هر روز یک حرفى مى زنند.

حالا مى گویند: باید عمل جـراحـى بـشـود.

مـن حـرفـى ندارم اما اوضاع مالى ام مناسب نیست , به همین دلیل مى خواستم امشب خدمت برسم .

- چقدر خرج بر مى دارد؟ - حدود بیست هزار تومان .

- اصـلا نـگـران نباش , خدا سبب سازه .

شما فردا شب براى نمازبه مسجد بیا, تا ببینم چه مى شود کرد.

ان شاءاللّه خداوندشفامى دهد.

- خدا خیرتان بدهد.

حاج آقا, رفتار شما, ما را به یاد امامان مى اندازد.

- این حرف ها کدام است آقاتقى .

ما اگر یک عمر نیکى کنیم نمى توانیم رنگ و بوى شیعیان آنان را داشته باشیم , چه برسد که مثل آنها باشیم .

آقاتقى , که انگار بار بزرگى از دوشش برداشته باشند مقدارى رنگ و رویش عوض شد.

بلند شد و بیرون رفت , پس از لحظه اى با یک سینى چاى وارد شد و آن را پیش حاج آقا و على آقاگذاشت .

على آقا بعد از برداشتن چاى و تشکر گفت :حالا پسرت کجاست ؟ - خواب است .

- ان شاءاللّه که خداوند حاجت همه را برآورده کند.

همه با هم گفتند: ان شاءاللّه .

بعد از چند لحظه , حاج آقا و على آقا بلند شدند و براى خداحافظى آماده شدند.

آقا تقى هم آنها را تا دم در همراهى کرد وبعد از تشکر و قدردانى از عیادت آنان ,با آنها خداحافظى نمود


(0) نظر
برچسب ها :
X