مقدمه

مقدمه

هدف انبیا تبلور حقیقت عقلانى انسان هاست و گنجینه هاى خرد آدمى فقط درپرتو تربیت اولیاى الهى آشکار مى شود.

در نظام الهى همه چیز درخدمت این هدف مقدس است حتى ساده ترین امور زندگى .

اگـر تـوانمندى هاى انسان در جهت این هدف قرار گیرد بدون شک خدمت صادقانه به انسانیت شده و در غیر این صورت , مشکلى بر مشکلات بشر افزوده و راه پرپیچ وخم هدایت بشرى , آشفته تر مى گردد.

قدرت آفرینش صحنه هاى تخیلى , هنر, شعر و...

اگر در این جهت قرار گیردارزشمند و ارزش آفرین خواهدشد.

هـدف از نـگـارش ایـن کـتـاب , این است که روح هدایت هاى دینى را درقالب صحنه هاى تخیلى بـرگرفته از واقعیت , ارائه نموده و به تبیین ارزش هاى دینى و انقلابى بپردازد و براى نسل آینده انقلاب , از روزهاى حادثه و خون وفداکارى و ایثار سخن گوید.

شـایسته است از اقدام و ابتکار دانش آموز ساعى , على مهدوى که باهمت خود مشوق ما بوده است , تشکر کنیم .


(0) نظر
برچسب ها :
X