313 فدايى

313 فدایى

یاران مهدى علیه السلام 313 نفر هستند.

به تعداد یاران پیامبر اکرم در جنگ بدر.

و به تعداد یاران طالوت در نبرد با جالوت.3

این رقم در بسیارى از روایات معتبر شیعه4 و سنّى5 به ما رسیده است؛از جمله فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم :

عدد یاران مهدى 313 نفر ـ به تعداد اصحاب بدر ـ است».1

و سخن پیشواى ششم علیه السلام :

«هرگاه 313 نفر ـ به تعداد اصحاب بدر ـ گرد امام جمع شوند، بر حضرت قیام با شمشیر واجب خواهد شد».2

همچنین در تفسیر آیه [الامة المعدودة3] به عدد یاران امام اشاره شده است :

امام على علیه السلام :

«امة معدوده، اصحاب 313 نفره قائم هستند.» 4

امام باقر علیه السلام :

« یاران قائم 313 نفرند، قسم به خدا آنان امة معدوده هستند».5

احادیثى نیز نقل است که بر رقمهاى چون 5 هزار،


(0) نظر
برچسب ها :
X