احکا م
س: اعمالیکه مکلف بدون تقلید انجام داده صحیح است یا خیر ؟در صورتی صحیح است که: 1. بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده  2. یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهد که فعلا باید از او تقلید کند مطابق باشد   3. یا عمل را طوری انجام داده باشد که از گفته آنان به احتیاط نزدیکتر باشد
(0) نظر
برچسب ها :
X