نقاشي

نقاشی

پسرک

با دستانی نحیف

جهان را نقاشی می کند

بر صفحه ای کوچک

و آن را با گلی

می گذارد کنار عکس پدر

که در متن جنگ

بر پایان خویش

مردانه خم شده بود


(1) نظر
برچسب ها :
X