كمين

کمین

زندگی را می خواهیم

و همواره

فراموشی آن را

پی دستاویزیم

افتاده ایم

در دام پندارها

گمگشته ی هزار توی باورها

فوران زدن

خالی شدن

از نو زاده شدن

باز هم متولد خواهم شد

در کمین لحظه ای هستم


(0) نظر
برچسب ها :
X