احکام
احکام بر 5 قسم تقسیم میشوند:1. واجب: آن حکمی است که باید حتما آنرا انجام داد و ترک آن گناه است مانند نماز خواندن در سن تکلیف  2. مستحب: و آن کاری است که انجام دادن آن پسندیده و بهتر است و موجب رضای خدا و سلاح خود انسان و موجب سوا ب آخرتی است مانند سلام کردن  3. حرا م: و آن کاری است که نباید آنرا انجام داد و انجام آن گناه و موجب عزاب آخرتی و گرفتاری میشودمانند دروق گفتن  4. مکروه: و آن کاری است که ترک آن بهتر است و بجا آوردن آن عزاب آخرتی ندارد مانند نماز خواندندر مکانی که عکس باشد

5. مباح: و آن کاری است که انجام دادن و ترک آن از نظر دین مساوی باشد و بستگی به میل و اراده انسان دارد مانند خوردن و آشامیدن چیزهای حلال

 
(0) نظر
برچسب ها :
X