حيف

حیف

حیف نیست

توت تابستان

رویا شود

در انقراض این درخت

حیف نیست

ماهی

دریا را باور کند

در تنگ بلور

حیف نیست

بسته شود

پر پروازی

در کنج قفس

و اگر نیست

چرا

اینچنین ناشادیم

این چنین دلتنگیم


(0) نظر
برچسب ها :
X