شاعر

شاعر

روح شاعر

جهان را زیر و رو می کند

درون بوته ای خار

یا که گلی

و می جوید

شور خود را

درون ریگزار

یا چمنی

و در خلوت بی چرای خویش

می گردد پی تغافل پرنده ها

تا بسراید

لحظه های تغزل را

بر صمیمیت شاخه های کاج


(0) نظر
برچسب ها :
X