سماع

سماع

نمی توان به جایی گریخت

حقیقت

زیر چتر عادت

پنهان است

حال که

نه فرار

دردی را دوا می کند

و نه قرار

باید

بر مدار صبر

سماعی مردانه کرد


(0) نظر
برچسب ها :
X