جان عاشق

جان عاشق

بر روی درختی

کندم نشان عشق

شیرابه ای آمد برون

نشان جان عشق

شرمنده

به راه خود رفتم


(0) نظر
برچسب ها :
X