شرايط حلال وپاك بود ن شكار با سگ

شرایط حلال وپاک بود ن شکار با سگ

اگر سگ شکارى , حیوان وحشى حلال گوشتى را شکار کند, پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد:

آن سگ براى شکار تربیت شده باشد, به طورى که هر وقت آن را براى گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیرى کنند, بایستد. صاحبش آن را براى شکار بفرستد و اگر از پیش خود حیوانى را شکار کند. خوردن آن حیوان حرام است .

کسى که شگ را براى شکار مى فرستد, مسلمان باشد.

وقت فرستادن , نام خدا را ببرد.

شکار به واسطهء زخمى که از دندان سگ پیدا کرده , بمیرد, پس اگر سگ شکار را فخه کند, یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد, حلال نیست .

کسى که سگ را فرستاده , وقتى برسد که حیوان مرده باشد, یا اگر زنده است به اندازهء سر بریدن آن وقت نباشد, ولى اگر وقت باشد و حیوان را سر نبرد تا بمیرد, حلال نیست .(7)

صید ماهى

1ـ اگر ماهى فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد, پاک و خوردن آن حلال است اما اگر در آب بمیرد, چون خون جهنده ندارد, پاک است ولى خوردن آن حرام است .(8)

2ـ کسى که ماهى را صید مى کند لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن , نام خدا را ببرد, ولى مسلمانى که از آن ماهى استفاده مى کند, باید بداند که آن را زنده گرفته اند و در خارج آن مرده است .(9)

3ـ خوردن ماهى زنده اشکال ندارد.(10)


(0) نظر
برچسب ها :
X