شرايط حلال وپاك بود ن شكار با اسلحه

شرایط حلال وپاک بود ن شکار با اسلحه

اگر حیوان حلال گوشت وحشى را با سلاح شکار کنند, با پنج شرط, حلال و بدنش پاک است :

سلاح شکار, مانند کارد و شمشیر برنده باشد, یا مثل نیزه و تیر, تیز باشد که بدن حیروان را پاره کند.

سلاح را براى شکار کردن به کار ببرد, گس اگر جایى را نشان کند و بطور اتفاقى حیوانى را بکشد, آن حیوان , پاک و حلال نیست .

در وقت به کار بردن سلاح , نام خدا را ببرد.

وقتى به حیوان برسد که مرده باشد, یا اگر زنده است , به مقدار سر بریدن آن وقت نباشد, ولى چنانچه به مقدار سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد, حرام است .

کسى که شکار مى کند باید مسلمان یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد و اگر کافر یا کسى که اظهار دشمنى با اهل بیت پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم مى کند حیوانى را شکار نمیاد آن شکار حلال نیست .(6)


(0) نظر
برچسب ها :
X