آداب غذاخوردن

آداب غذاخوردن

مستحبات

1- دستها را قبل از غذا و پس از آن بشوید.

2- در اول غذا (بسم الله) ودر پایان ( الحمد لله) بگوید.

3ـ با دست راست غذا بخورد.

4ـ لقمه را کوچک بردارد.

5ـ غذا را خوب بجود.

6ـ میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.

7ـ اگر چند نفر سر سفره نشسته اند, هر کسى از غذاى جلوى خودش بخورد.

8ـ میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد.(23)

مکروهات

1ـ در حال سیرى غذا خوردن .

2ـ پر خورى (زیاد غذا خوردن ).

3ـ نگاه کردن به صورت دیگران هنگام غذا خوردن .

4ـ خوردن غذى داغ .

5ـ فوت کردن به غذایى که مى خورد.

6ـ پاره کردن نان با کارد.

7ـ گذاشتن نان زیر ظرف غذا.

8ـ دور انداختن میوه , پیش از آن که کاملا را بخورد.(24)


(0) نظر
برچسب ها :
X