اجزاء حرام حيوانهاى حلال گوشت

اجزاء حرام حیوانهاى حلال گوشت

خون

فضله (ادرار و مدفوع )

بچه دان

غدد, که آن را دشول مى گویند.

تخم , که آن را دنبلال مى گویند (بخز تخم پرندگان حلال گوشت ).

چیزى که در مغز کله است و به شکل نخود مى باشد.

مغز حرام که در میان تیرهء پشت است .

پى که در دو طرف تیرهء پشت است .

نرى (آلت تناسلى حیوان مذکر)

فرج (شرمگاه )

زهره دان

طحال (سپرز)

مثانه (بول دادن )

حدقهء چشم

چیزى که در میان سم حیوان است و به آن ذلت الاشاجع مى گویند.(8)


(0) نظر
برچسب ها :
X