احكام خوراكيها

احکام خوراکیها

عذاهاى گیاهى

تمام میوه ها و سبزیجات حلال است , مگر آنچه براى بدن ضرر داشته باشد.

غذاهاى حیوانى

1 - چهارپایان

1ـ حلال گوشت ,

2ـ مکروه ,

3ـ حرام گوشت

1 - حلال گوشت

1ـ انواع گوسفندان ,

2ـ گاو گاومیش

3ـ شتر

2 - مکروه

1ـ اسب ,

2ـ قاطر,

3ـ الاغ

3 - حرام گوشت

1ـ سگ ,

2ـ گربه ,

3ـ سایر حیوانات

2ـ چهارپایان وحشى :

1ـ حلال گوشت ,

2ـ حرام گوشت

1 - حلال گوشت

1ـ آهو,

2ـ گاو,

3ـ بز کوهى ,

4ـ گورخر

2 - حرام گوشت

1ـ تما حیوانهاى درنده مانند گرگ و پلنگ حرام مى باشند.(1)

چند مساءله

1ـ تمام حیوانهاى درنده حرام گوشت هستند, هر چند از نظر قدرت درندگى ضعیف باشند ; مانند روباه .

2ـ خوردن گوشت خرگوش حرام است .

3ـ تمام انواع حشرات , حرام مى باشند.(2)

پرندگان

این دسته از پرندگان حلال گوشت هستند:

تمام اقسام کبوترها (قمرى هم نوعى کبوتر است ).

تمام اقسام گنجشکها (بلبل هم نوعى گنجشک است ).

مرغ و خروس

انى دسته از پرندگان حرام گوشت هستند:

خفاش

طاووس .

کلاغ (زاغ هم نوعى کلاغى است ).

تمام پرندگانى که چنگال دارند ; مانند عقاب .(3)

چند مساءله

1ـ خوردن گوشت پرستو و هدهد مکروه است .(4)

2ـ تخم مرغ و سایر پرندگان حلال گوشت , حلال و تخم پرندگان حرام گوشت , حرام است .(5)

3ـ ملخ از پرندگان است و حلال گوشت مى باشد.(6)

آبزیان

1ـ از حیوانهاى دریایى , ماهى پولک دار و برخى از پرندگان دریایى حلال گوشت است .

2ـ میگو که همان ملخ دریایى و از پرندگان است , حلال گوشت مى باشد.(7)


(0) نظر
برچسب ها :
X