چند مسأله

چند مسأله

1ـ زنى که در عدهء وفات است این کارها بر او حرام است : ازدواج (چه دائم و چه موقت ) پوشیدن لباسهاى زنگارنگ سرمه کشیدن و هر کارى که زینت حساب شود.(5)

2ـ ابتداى عدهء وفات از موقعى است که زن از مرگ شوهر خود مطلع مى شود.(6)

3ـ زنى که شوهرش گم شده , اگر بخواهد به دیگرى شوهر کند, باید نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل کند.(7)


(0) نظر
برچسب ها :
X