عدهء طلاق

عدهء طلاق

مدت زمانى است که زن , پس از جدایى از همسر خود, نمى تواند شوهر کند.

زنى که طلاق داده شده اگر داراى شرایطى که خواهد آمد باشد, نگهداشتن عده بر او واجب است :

نه سالش تمام شده باشد.

یائسه نباشد.

شوهرش با او آمیزش کرده باشد.

مدت عده

الف ـ اگر زن حامله است تا به دنیا آمدن یا سقط شدن کودک باید صبر کند, پس اگر یک ساعت پس از طلاق , بچه به دنیا بیاید, عده تمام مى شود.

ب ـ اگر حامله نیست ولى حیض مى بیند تا ابتداى حیض سوم باید عده نگه دارد, یعنى پس از آن که دوبار حیض دید و پاک شد, همین که حیض سوم را ببیند, عدهء او تمام مى شود.

ج ـ و اگر حامله نیست و یائسه هم نیست ولى خون حیض نمى بیند, باید تا سه ماه صبر کند.(3)


(0) نظر
برچسب ها :
X