اقسام طلاق

اقسام طلاق

طلاق بر دو نوع است : رجعى و بائن .

طلاق رجعى , آن است که بعد از طلاق تا مدت معینى که زن در عده است مرد مى تواند به او رجوع کند ; یعنى بدون خواندن عقد مجدد او را به همسرى قبول کند.

طلاق بائن , آن است که بعد از طلاق مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند. در شش صورت اگر زنى را طلاق دهند, بائن است :

1ـ زنى که نه سالش تمام نشده باشد.

2ـ زنى که یائسه باشد.

3ـ زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکى نکرده باشد.

4ـ زنى که او را سه مرتبه طلاق داده باشند.

5ـ زنى که به ادامه زندگى با شوهر مایل نیست و با بخشیدن مهر خود یا مال دیگرى به شوهرش از او تقاضاى طلاق مى کند که به این طلاق گفته مى شود.

6ـ زنى که به سبب بى میلى هر دو به ادامهء همسرى طلاق داده مى شود و زن مالى به مرد بدهد که او را طلاق بدهد, به این طلاق گفته مى شود.(2)


(0) نظر
برچسب ها :
X