شرايط طلاق

شرایط طلاق

1ـ مردى که زن خود را طلاق مى دهد باید:

عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد.

به اختیار خود طلاق دهد, او را بر طلاق مجبور نکرده باشند.

قصد طلاق داشته باشد, به شوخى صیغهء طلاق را نگوید.

2ـ زن , در وقت طلاق باید:از حیض و نفاس پاک باشد.

شوهرش در مدتى که از آخرین خون (حیض یا نفاس ) پاک شده یا در مدت حیض یا نفاس که پیش از این پاک بود با او آمیزش نکرده باشد.

همسر دائمى شوهرش باشد.

در ازدواج موقت طلاق نیست و جدا شدن زن و شوهر به تمام شدن مدت عقد است یا این که مرد مدت را به او ببخشد, به این ترتیب که بگوید: مدت را به تو بخشیدم , و شاهد گرفتن و پاک بودن از حیض لازم نیست .(1)

و اما صیغهء طلاق :

باید به عربى صحیح خوانده شود.

هنگام اجراى آن دو مرد عادل حاضر باشند و صیغهء طلاق را بشنوند.


(0) نظر
برچسب ها :
X