عقيقه

عقیقه

1ـ عقیقه , گوسفند یا حیوان دیگرى است که روزهاى نخست تولد نوزاد, براى او قربانى مى کنند.

2ـ مستحب است براى پسر, حیوان نر و براى دختر, حیوان ماده عقیقه کنند.

3ـ مستحب است عقیقه را روز هفتم انجام دهند و اگر از روز هفتم تأخیر افتاد, همچنان مستحب است حتى اگر فرزند بالغ شد, مستحب است که براى خودش عقیقه کند.

4ـ حیوانهایى که مى توان عقیقه کرد:

گوسفند, گاو, شتر

همان حیوانهایى که مى توان در حج قربانى کرد و همانها که از متعلقات زکات و کفارهء مرحمات احرام زکات است .

5ـ صدقه دادن پول حیوان به جاى عقیقه کافى نیست و جاى آن را نمى گیرد.

6ـ مستحب است , پاچه و ران عقیقه را به بدهند.(1)

7ـ در عقیقه مخیرند بین انیکه گوشت خام یا پخته شده را تقسیم کنند, یا بپزند

و عده اى از مؤمنین ـ حداقل ده نفر ـ را دعوت کنند و به آنها غذا بدهند.(2)


(0) نظر
برچسب ها :
X