حكم كلى

حکم کلى

ازدواج با تمام افرادى که محرم انسان هستند ـ چه به نسب یا ازدواج یا شیر خوردن ـحرام است .(6)


(0) نظر
برچسب ها :
X