عقد ازدواج

عقد ازدواج

1ـ در ازدواج باید صیغهء مخصوص آن خوانده شود و تنها راضى بودن دختر و پسر و علاقه داشتن کافى نیست , بنابراین , خواستگارى تا زمانى که صیغهء ازدواج خوانده نشده , سبب محرم شدن نیست و با سایر زنان نامحرم تفاوتى ندارد(4).>

2ـ اگر یک حرف از عقد ازدواج غلط خوانده شود که معناى آن عوض شود عقد باطل است .(5)


(0) نظر
برچسب ها :
X