پوشش

پوشش

1ـ بر زن واجب اس تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند. ولى پوشاندن صورت به مقارى که در وضو شسته مى شود و دستها تا مچ واجب نیست .(1)

2ـ اگر زن بفهمد که زنى یا مرد محرمى (بجز همسر) با قصد لذت به او نگاه مى کند, باید تمام بدن را از او بپوشاند.(2)

3ـ انسان باید عورتین خود را از تمام افراد بجز همسر بپوشاند.(3)

4ـ بچهء غیر ممیز از احکامى که در باب نگاه کردن و پوشش بیان شد خارج است , ولى احتیاط واجب آن است که زن بدن و موى خود را از پسرى که بالغ نشده ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدى رسیده که مورد نظر شهوانى است بپوشاند.(4)ـ


(0) نظر
برچسب ها :
X