نگاه كردن

نگاه کردن

یکى از نعمت هاى الهى , قدرت بینایى است , انسان باید از این نعمت بزرگ در راه کمال و ترقى خود و همنوعان استفاده کند و آن را از نگاه به نامحرمان باز دارد, گرچه نگاه به طبیعت و زیبایى هاى آن , اگر تجاوز به حقوق دیگران نباشد, اشکال ندارد, ولى حفظ دیده از نگاه به دیگران و حفظ خود از نگاه نامحرمان , احکام خاصى دارد که در این بخش به برخى از آنها مى پردازیم :

1ـ زن و شوهر به تمام بدن یکدیگر مى توانند نگاه کنند, هر چند براى لذت بردن باشد.(1)

2ـ بجز زن و شوهر, نگاه کردن هر فرد انسانى به فرد دیگر, اگر براى لذت بردن باشد حرام است , خواه همجنس باشد مانند نگاه مرد به مرد دیگر و یا غیر همجنس مانند نگاه مرد به زن , و خواه از محارم باشد و یا غیر محارم و هر جاى بدن باشد همین حکم را دارد.(2)


(0) نظر
برچسب ها :
X