افرادى كه بر دخترها و زنان محرمند

افرادى که بر دخترها و زنان محرمند

1ـ پدر و پدر بزرگ .

2ـ پسر و پسر فرزند (نوه ).

3ـ برادر.

4ـ خواهرزاده (پسر خواهر).

5ـ برادر زاده (پسر برادر).

6ـ عمو (عموى خودش و عموى پدر و مادرش ).

7ـ دایى (دایى خودش و دایى پدر و مادرش ).(3)


(0) نظر
برچسب ها :
X