دو مسأله

دو مسأله

1ـ عمهء عمه و خالهء خاله در صورتى که عمه و خالهء پدر یا مادر نباشند, محرم نیستند ; مثل این که عمهء انسان با پدر روى , فقط از طریق مادر منسوب باشد که در این صورت عمهء عمه , عمهء پدر نمى باشد(1).

2ـ بجز افرادى که نوشته شد و برخى افراد دیگر که به سبب شیر خوردن محرم مى شوند زنها و دخترهاى دیگر نامحرمند, حتى همسر برادر و خواهر همسر, گر چه ازدواج با خواهر زن تا مدتى که خواهرش همسر اوست حرام مى باشد, یعنى ازدواج با دو خواهر جایز نیست , مگر آنکه اولى را طلاق بدهد یا از دنیا برود(2).


(0) نظر
برچسب ها :
X