ب. پيامدهاى غيرقابل قبول اين نظريه

ب. پیامدهاى غیرقابل قبول این نظریه

1ـ تقسیم معارف و احکام قرآن به ذاتى و عرَضى که براى تشخیص ذاتى از عَرَضى ملاکى ارائه نشده است. (عَرَض، فرهنگ و اعتقادات غلط زمانه مى باشد.)

2ـ از بین رفتن دوام و اعتبار احکام امضایى دوران نزول قرآن;

3ـ از بین رفتن واقع نمایى قرآن در برخى موارد، حال آن که قرآن حق است و هیچ باطلى در آن راه ندارد.

4ـ تردید مردم نسبت به قرآن کریم در آینده; زیرا علوم به مرور زمان، بطلان عقاید باطل جاهلى موجود در قرآن را ثابت مى کند.


(0) نظر
برچسب ها :
X