اشكال مربوط به دين بودن تمام محتواى قرآن

اشکال مربوط به دین بودن تمام محتواى قرآن

گفته مى شود: در قرآن کریم مقدارى از افکار و عقاید باطل جاهلیّت آمده که علوم روز آن ها را تأیید نمى کند. با توجه به این که دین از طرف خدا بوده و حق مى باشد، این امور را نمى توان دین شمرد. بنابراین، مسائلى از قبیل وجود جن و چشم زخم و... که در قرآن از آن ها یاد شده است، جزو دین نمى باشند. در نتیجه نمى توان گفت: هر آنچه را که در قرآن کریم آمده، باید جزو دین به حساب آورد.

طبق این اشکال وجود عقاید و باورهاى نادرست در قرآن کریم قطعى است. علت یا علل ورود این عقاید به ساحت مقدس قرآن کریم، به دو روش تبیین شده است: یکى «تاریخ مندى قرآن کریم» و دیگرى «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن کریم» اینک به اختصار اشارتى به آن ها کرده، پاسخ مى دهیم:


(0) نظر
برچسب ها :
X