بخش چهارم (جوانان و مسائل مذهبى ) .

بخش چهارم (جوانان و مسائل مذهبى ) .

یکى از مسائل جوانان که مناسب است بررسى شود, ارتباط جوانان با مذهب است .

با توجه به این که بعضى جوانان به اسلام و مسائل مـذهبى , چندان تمایل نشان نمى دهند و گاه تصورهاى غلطى از مذهب در ذهنشان نقش بسته است , لازم است در این بخش به سه موضوع بپردازیم .قطعا روشن شدن این سه موضوع , مى تواند بـر بـصـیـرت جـوانان و آگاهى آنان به مسائل مذهبى و امور ماوراى طبیعى و دستورهاى الهى بـیـفـزایـد .

موضوع اول : ریشه و اساس دین و مذهب چیست ؟ آیا مذهب و گرایش هاى مذهبى و اعتقاد به مبدا هستى , ریشه در روان و فطرت آدمى دارد یا عوامل خارجى باعث گرایش به ایمان مذهبى شده است ؟ مـوضـوع دوم : نـقش دین در زندگى ظاهرى و باطنى انسان چیست ؟ آیا گرایش به دین , آثار و فوایدى به دنبال دارد و آیا دین , یک سرمایه است ؟ موضوع سوم : علل دورى عده اى از جوانان از مذهب و ارزش هاى مذهبى چیست ؟ و اینک این سه موضوع را مورد بررسى قرار مى دهیم :


(0) نظر
برچسب ها :
X