2 . اوقات فراغت

2 . اوقات فراغت

از امـورى کـه مـمـکن است زمینه انحطاط و سقوط جوانان در وادى انحراف باشد, اوقات فراغت اسـت .الـبته این مساله ممکن است براى بزرگ سالان هم زمینه نامناسبى باشد, اما با نظر به طبع خـاص جـوانـان , زمـیـنه انحراف در اوقات فراغت براى آنان بیشتر است .منظور از اوقات فراغت , ساعاتى است که جوانان مشغول به کارى , اعم از کار فرهنگى , هنرى , تولیدى , خدماتى , سرگرمى سودمند وب نباشند .

با نظر به این که بى کارى و اوقات فراغت را سم مهلک براى جوانان دانسته اند, جوانان باید به شدت مراقب اوقات فراغت خویش باشند و نگذارند وسوسه گران درونى و بیرونى و فـرصـت طـلـبان خناس صفت , از اوقات فراغت آنان سوء استفاده کنند و آنان را به لجنزار تباهى بـکـشانند, زیرا طبع آدمى به گونه اى خلق شده است که به کار و تلاش تمایل دارد و مى خواهد انـرژى نـهـفـتـه در خـویش را مصرف کند .

حال اگر در مسیر کارهاى مثبت قرار نگرفت , قطعا مـشغول کارهاى منفى و نامشروع یا اعمال بى خاصیت و بیهوده مى شود .جوانان بى کار باید حتى الامـکـان بـه کارى مشغول شوند و جوانان شاغل در اوقات فراغت و بى کارى به کارهاى سبک یا سـرگـرمـى هاى مفید اشتغال یابند و همان گونه که براى کار خود, برنامه ریزى مى کنند, براى اوقات فراغت خویش نیز برنامه ریزى نمایند .

پـیـشـوایـان دینى , ما را به پر کردن اوقات فراغت همیشه توصیه نموده اند و از مضرات بى کارى و استفاده نکردن از اوقات فراغت , برحذر داشته اند: ان یکن الشغل مجهدة فاتصال الفراغ مفسدة اگر تن دادن به شغل مایه زحمت است , بى کارى دایم نیز باعث فساد است .

از آنچه گفته شد روشن گشت که جوانان باید در اوقات فراغت , خود را سرگرم امور مفید مانند کـارهاى علمى , هنرى , ورزش , مطالعه , دید و بازدید, تفریح سالم وب بنمایند تا هم از عمر و حیات خویش بیشترین استفاده را کرده باشند و هم دچار انحراف و مفاسد نگردند .


(0) نظر
برچسب ها :
X