مسافرت به خارج

مسافرت به خارج

گرچه نفس مسافرت , مفید و سازنده است و در بهبود جسم و جان , آثار درخشانى دارد و موجب پـرورش فـکـر, بینش وسیع , نشاط و مسرت , تجدید قوا و رفع خستگى , شناخت مردمان مختلف , آشـنـایى با فرهنگ هاى متفاوت و سایر نتایج درخشنده است و مورد تایید و تاکید شریعت مقدس اسلام است , اما با نظر به این که امروزه کشورهاى خارجى , به خصوص کشورهاى غربى دچار آفت مـادى گـرایى , شهوت رانى , فساد اخلاق , سکس و لذت گرایى افراطى و سایر مفاسد شده اند و با توجه به اثر پذیرى سریع طبع جوانان , مسافرت به کشورهاى خارجى براى بسیارى از آنان , مساوى اسـت با از دست دادن ارزش ها و غرق شدن در فساد و شیفتگى نسبت به فرهنگ بیگانه .

از این رو جوانان باید مواظب باشند اگر براى کارهایى مانند تحصیل , سیاحت یا سایر کارهاى معقول به این کـشـورها سفر مى کنند, تحت تاثیر جاذبه هاى فریبنده فرهنگ آنان واقع نشوند و در برابر مظاهر خیره کننده تمدن آنان , دچار بهت زدگى نگردند و از مشاهده نظم , بهداشت و تکنیک آنها, نتیجه نـگیرند که فرهنگ ارزشى و ایدئولوژى حاکم برآنان هم صحیح است و باید از باید و نبایدهاى آنها هـم تـبـعـیت کرد, زیرا امر صنعت و بهداشت و نظم و تکنیک , که امرى مفید و لازم است , غیر از فـرهـنـگ , ایـدئولـوژى و جـهـان بینى آنهاست که بر مبناى انسان محورى و مادى گرایى و نفى ارزش هاى مذهبى و اخلاقى و مصرف گرایى است .

ایـن اسـت کـه مـى گـویـیـم مـسـافـرت بـه ایـن کشورها, ممکن است براى عده اى از جوانان , زمـیـنـه انحطاط باشد, گرچه کسانى که به عمق قضیه آگاهى دارند, هیچ وقت فریب ظواهر را نمى خورند و به نام صنعت , تکنیک , بهداشت و سایر امور مقدس , مسیر زندگى مادى و حیوانى را طى نمى کنند .


(0) نظر
برچسب ها :
X