بخش سوم (جوانان و زمينه هاى انحطاط)

بخش سوم (جوانان و زمینه هاى انحطاط)

جوانان و زمینه هاى انحطاط آنچه در این بخش مطرح مى شود, زمینه هاى انحطاط است نه عوامل آن , گرچه مى تواند در شرایطى خاص , عامل باشد, یعنى به خصوصیات روحى و ظرفیت روانى و هـمـچنین نحوه برخورد افراد با آن بستگى دارد, به همین علت , جوانان باید مواظب این زمینه ها بـاشـنـد و به گونه اى برخورد کنند که این امور, آنها را به انحطاط و جاده فساد نکشاند, یعنى به گـونه اى برخورد کنند که این زمینه ها, به عوامل تبدیل نشوند .

مسائل مهمى ممکن است زمینه انحطاط جوانان گردد که بعضا ذکر مى شود: 1 .


(0) نظر
برچسب ها :
X