انحرافات 2

 فیلم هاى مبتذل

از مـنجلاب هاى فساد که ممکن است جوانان در آن سقوط کنند, نگاه به فیلم هاى مبتذل است و این عامل بسیار مهمى در فاصله گرفتن جوانان از ارزش هاى الهى و انسانى است .

دشمنان اسلام و انـقلاب اسلامى , از آن جا که از برخورد مستقیم نظامى با امت اسلامى مایوس شده اند, سعى در ترویج فساد و تهى کردن جوانان از ارزش هاى معنوى , با دیدن فیلم هاى زننده و مبتذل کرده اند .

امروز جوانان ما, ماده گرایى , شهوت پرستى , خوش گذرانى , بى عفتى , بى حیایى , پوچى , پوشیدن لـبـاس هـاى نـامـناسب ,  بى بندوبارى و بسیارى از انحرافات دیگر را از فیلم هاى مـبـتـذل به ارث مى برند, لذا امروزه تولید و توزیع و پخش این گونه فیلم ها از طرف هرکس که بـاشـد, بـزرگ تـریـن خـیانت به جامعه , جوانان , انقلاب اسلامى و ارزش هاى الهى است , زیرا این فیلم ها همه چیز انسان را بر باد مى دهد .

به یقین مشاهده این فیلم ها, نقش بسیار مهمى در از بین بـردن ارزش هـا, اخـلاق , مذهب , تقوا, غیرت و امور معنوى دارد .چه بسیار جوانانى که با تماشاى فیلم هاى مبتذل , راه ناپاکى و بى عفتى پیمودند و دیگران را هم به تباهى کشاندند و صدها مشکل براى خود و دیگران ایجاد کردند .

جـوانـان مـا باید با این قضیه (که دست سوداگران فحشا, ناپاکان , سودجویان و استعمارگران به وضـوح در آن پـیـداسـت ) هـوشیارانه برخورد کنند و قربانى توطئه هاى توطئه گران و دشمنان انـسانیت نشوند و بدانند که اگر قدم اول را در مشاهده این فیلم ها برداشتند,قدم دوم را سریع تر بـرمـى دارنـد و بـه جایى مى رسند که دیگر بازگشت و انصراف از آن بسیار مشکل است , زیرا این گونه امور براى آنان مانند آب شور است که هر چه بنوشند, تشنه تر مى شوند و عطششان فزون تر مى گردد .

امروز دنیاى ناپاک غرب , شدیدا به این بلا دچار است .ویل دورانت مى گوید: مردان در سال هاى پیش از ازدواج , براى ارضاى شهوات خود با موسسه عالمگیرى روبه رو هستند که با آخرین وسایل و تشکیلات علمى مجهز است , گویى دنیا براى تحریک و ارضاى میل آنان , هر گونه روش متصور را به هم چیده و جور کرده است .ما باید بکوشیم که عوارض اجتماعى و حیاتى پـیـشـرفـت صنعتى را درک کنیم و نتایج آن را که به دست خود انسان پیدا شده ناگزیر گردن نـهیم .

اما این امر, شرم آور است که نیم میلیون دختر آمریکایى , قربانى شهوت رانى بشوند و ادبیات تئاتر ما, با ولع پلید خود, شهوت پرستى مردان و زنانى را, که در نتیجه آشفتگى اجتماعى صنعتى از سلامت و راحت ازدواج محروم شده اند, به پول تبدیل کند.


(0) نظر
برچسب ها :
X