3 . مواد مخدر

3 . مواد مخدر

از مـنجلاب هایى که جوانان ما باید مواظب باشند در آن نیفتند, مواد مخدر است .

پیشرفت علوم و صنایع , اگرچه موجبات رفاه انسان را فراهم کرده است , اما در عین حال , پدیده هاى شوم و مضرى هم براى او به ارمغان آورده که هروئین , ال .اس .دى و دیگر مواد مخدر از آنها است .اعـتیاد به مواد مخدر, نابود کننده استعدادهاى جسمى و روحى انسان است .اعتیاد باعث مى شود آدمـى , شرافت , ناموس , ثروت , حیثیت و دین و همه چیز خود را بر باد فنا دهد و براى ارضاى یک نیاز کاذب , مصنوعى و دروغین دست به هر کار خلافى , مانند دروغ , سرقت و خیانت بزند .

کسانى کـه بـراى لـذتى ظاهرى و زودگذر, خود را در منجلاب اعتیاد به مواد مخدر مى اندازند, باید از خود بپرسند: آیا ارزش دارد انسان براى لذتى زودگذر و مخرب , از لذت هاى معنوى و دایمى و سازنده بگذرد و همه چیز خود را از دست بدهد و گرد نسیان بر تمام ارزش هاى انسانى خود بپاشد؟

آیا لذتى فانى , این ارزش را دارد که آدمى براى آن , خود را به موجودى پست و بى شخصیت تبدیل کند؟ آیا لذتى که عذاب وجدان و آتش قهر الهى را به همراه دارد مى تواند لذت باشد؟ آیا معقول و پسندیده است انسانى که خداوند او را خلیفه خود در زمین مى داند و فرشتگان الهى مامور به سجده او مى شوند, آن قـدر ذلیل شود که در گوشه خیابان یا خرابه , زندگى نماید و براى به دست آوردن یک گرم مواد مخدر, دست نیاز به هرکس و ناکس دراز کند؟

آیا انسان مى تواند پاسخ قانع کننده اى در برابر وجـدان و خـداى خـویـش داشته باشد که به خانواده و زن و بچه خود خیانت کند و آن چنان بى غـیـرت گـردد کـه نـامـوس خود را براى مواد مخدر در اختیار دیگران قرار دهد و زن معصوم و بـى گـنـاهى را از کانون گرم خانواده جدا سازد؟ قطعا هیچ وجدان سالمى نمى تواند از برابر این سوال ها بى تفاوت بگذرد .


(0) نظر
برچسب ها :
X