انحرافات

1. مشروبات الکلى

از مـنـجـلابـى که عده اى از جوانان ناآگاه در آن افتاده اند, منجلاب مشروبات الکلى است .

اگر کـسى در قدیم و دوران هاى گذشته در مضر بودن میگسارى و شراب خوارى شک داشت , امروز ایـن تـردیـد از بـیـن رفته است و از نظر علمى ثابت شده است که این کار براى مصرف کننده آن عـواقـب نـاگوارى دارد, قرآن کریم با آگاهى از ضررهاى میگسارى قرن ها پیش از اثبات علم به شدت از نوشیدن آن ما را بر حذر داشته و مهر تحریم بر آن زده است .

دکتر ایتوف مى گوید: نـوشـابـه هـاى الکلى پس از استعمال , سریعا جذب خون مى شود و خون در مسیر خود, مغز و مغز حرام را بى نصیب نمى گذارد و در نتیجه , عمل سلسله اعصاب روبه ضعف مى رود و کف نفس که ارادى بود و منشا شرم و حیا در انسان است و مانع از بروز اعمال وقیحانه است از کف بدر مى رود, به عبارت دیگر, الکل عالى ترین اعمال مغزى یعنى اعمال توقفى آن را فلج مى کند .

جـنایات , آدم کشى , ضرب و جرح , دزدى و ولگردى در بسیارى از موارد, متعاقب استعمال نـوشـابه هاى الکلى رخ مى دهد .الکل , شرم و حیا را از بین مى برد, پرده عفت ها را از هم مى درد و شخص را از کلیه قیود و رسوم اجتماعى , مذهبى و اخلاقى آزاد کرده , نداى وجدان را خفه مى کند و فرشته را تبدیل به شیطان مى کند .

الکسیس کارل مى گوید: مستى جنایت واقعى است , زیرا کودکانى  به وجود مى آیند, اغلب از عوارض عصبى یا روانى درمان ناپذیر رنج مى برند. امـروزه آمـار و تحقیقات نشان مى دهد مرگ کودکانى که والدین آنها مشروبات الکلى مى نوشند, بیشتر از سایر کودکانى است که براثر سایر امراض از بین مى روند و اطفالى که از پدران شراب خوار به وجود مى آیند, غالبا ضعیف , علیل و به تشنج هاى شدید مبتلایندو قدرت دفاعى آنها در مبارزه با مشکلات حیات , ناچیز است

و در برابر عفونت هاى مختلف , بسیار حساسند, نقص بدنى , انحراف از ستون فقرات , کرولالى و عوارض ناشى از نارسایى غده تیروئید و همچنین ضایعات مغزى , مانند عقب ماندگى , رشد نکردن , مالیخولیا, دیوانگى هاى حاد و غیره در آنان فراوان دیده مى شود .

مـتـخـصـصـان مى گویند: الکل به همان شکل خالص , بدون آن که تغییر ماهیت دهد وارد خون مـى شـود و دسـتگاه گردش خون در معرض آسیب آن قرار مى گیرد و نه تنها دستگاه گردش خـون , بـلـکـه تـمام عناصر بدن به آفت الکل دچار مى شود و شراب خوار را به سوء هاضمه , تشنج مـعـده , شکم درد و استفراغ گرفتار مى کند .از کارهاى مهم کبد, تجزیه و خنثى کردن سمومى است که به داخل آن راه پیدا مى کند, اما متاسفانه در برابر سم الکل اثرى ندارد و این الکل است که قدرت تحریکى خود را روى کبد نیز اعمال مى نماید .

گـفتنى است عده اى از جوانان آگاه به مضرات مشروبات الکلى , گاهى چنین وانمود مى کنند کـه مـصـرف کم آن اشکال ندارد و ضررى به بار نمى آورد .گرچه چنین توهمى از نظر تعلیمات اسلامى مطرود است و از وسوسه هاى شیطان براى گمراه کردن تدریجى انسان است .امروزه متخصصان هم ثابت کرده اند که نوشیدن مشروبات الکلى , گرچه کم باشد, آثار خود را به جـا خـواهد گذاشت , زیرا جذب الکل در خون , گرچه میزان آن ناچیز باشد, درجه دقت و فهم و ادراک را ضعیف مى کند .

از آنـچه گفته شد, معلوم گشت نوشیدن مشروبات الکلى , هم ازنظر جسمى , هم از نظر روانى و هـم از نظر اجتماعى , پیامدهاى ناگوارى براى کسانى که مرتکب آن مى شوند به ارمغان مى آورد وزمـیـنه بسیارى از جرایم را فراهم مى کند: آدمى را سست اراده , پست و بى شخصیت مى سازد و مـوجـب سـلـب تـوفـیـقـات و دورى از خـداونـد مى گردد و انسان را در سراشیبى سقوط قرار مى دهد.به همین سبب است که قرآن شرابخوارى را از گناهان بزرگ وعمل شیطان مى داند و ما را به نزدیک شدن به آن نهى مى کند.


(0) نظر
برچسب ها :
X