8 . گروه گرايى

8 . گروه گرایى

از دیگر ویژگى هاى نسل جوان گروه گرایى است .

جوانان شدیدا از گمنامى و تنهایى تنفر دارند و عـلاقـه مـندند در یک گروه و تشکیلات با دیگر همسالان خود فعالیت کنند .جوانانى که موفق نـمى شوند در گروه و دسته اى راه یابند, غالبا به تزلزل شخصیت و خودکم بینى مبتلا مى شوند و در نتیجه ممکن است در صحنه اجتماع و زندگى با مشکل روحى رویاروى گردند .تمایل به گروه و جمع , که خداوند حکیم در فطرت جوانان قرار داده است , مى تواند در پیشرفت اجـتـمـاعـى و کـسـب تجارب و اعتمادبه نفس آنان نقش بسزایى داشته باشد .

اما نکته مهمى که جـوانـان بـایـدبـدانـند, این است که سعى کنند خود را در گروه هایى قرار دهند که از هر جهت (مـکـتـبـى , اجتماعى , خانوادگى وب) سالم باشند و مربیان هم باید جوانان را به سوى گروه هاى سالم رهنمون گردند, باید دانست اگر جوان از گروه سالم محروم ماند وسرخورده شد, قطعا به گروه هاى ناسالم مى پیوندد تا از تنهایى وگمنامى رهایى یابد .


(0) نظر
برچسب ها :
X