ماهيت حقوقي «شهادت»

ماهیت حقوقی «شهادت»

1- تعریف شهادت

یکی از حقوقدانان در تعریف "شهادت" آورده است:

«شهادت (گواهی) عبارتست از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیان دیگری.»61

دیگری می گوید:

«در اصطلاح اخبار از وقوع امور محسوس به یکی از حواس است در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر (زیرا در این صورت اسم آن اقرار است نه شهادت).»62

در فقه نیز با توجه به اینکه تعریف شرعی از «شهادت» نشده است بعضا تعاریف ابتکاری با توجه به احکام و آثار، از "شهادت" ارائه شده است. از جمله مرحوم صاحب جواهر در تعریف شهادت می گوید:

«اخبار جازم عن حق لازم للغیر واقع من غیر حاکم.»63 شهادت عبارتست از خبر دادن شخصی غیر از حاکم به صورت قطعی، در مورد حقی که به نفع دیگری الزام آور باشد.

وجه اشتراک اکثر تعاریف این است که در شهادت، حق، امتیاز و نفعی برای شاهد، قید نشده است.


(0) نظر
برچسب ها :
X