ثبوت دعاوي مالي با دو شاهد زن و سوگند مدّعي

ثبوت دعاوی مالی با دو شاهد زن و سوگند مدّعی

متذکر شدیم که دعاوی مالی با دو شاهد زن و یک مرد قابل اثبات است. در ادامه این بحث باید یادآور شد که امور مالی با دو شاهد زن بدون ضمیمه شهادت مردان، و فقط با ضمیمه قسم مدعی، پذیرفته است.46 یعنی هر موردی که با دو شاهد مرد و قسم مدعی ثابت می شود، با دو شاهد زن و یک مرد هم ثابت می گردد و در نتیجه با دو شاهد زن و قسم مدعی نیز قابل اثبات است.47 و در مورد پذیرش شهادت دو زن با قسم مدعی در امور مالی، صاحب جواهر ادعای شهرت قوی نموده است و حتی از شیخ در خلاف نقل اجماع نموده48 و کلام شیخ طوسی در مبسوط نیز اشعار به اتفاق امامیه بر این مسأله دارد و قول به عدم قبول را به اکثر اهل سنت نسبت داده است.49 زیرا از میان مذاهب چهارگانه اهل سنت، فقط مذهب مالکی شهادت دو زن با قسم مدعی را در دعاوی مالی پذیرفته اند.50


(0) نظر
برچسب ها :
X