طرح شبهه

طرح شبهه

از جمله مسائلی که توسط بعضی افراد کم اطلاع یا مغرض مورد اعتراض قرار گرفته، مساله شهادت زنان در برخی دعاوی است ناسازگار با بعضی از کنوانسیونهای غربی عنوان شده است.

یکی از افراطیون این جریان در داخل کشور، طی سخنانی در جمع اعضاء بنیاد سلطنت طلب «فرهنگ ایران» در فرانسه اظهار می دارد:

«در مسائل کیفری [جمهوری اسلامی] زن گاهی اصلاً به حساب نمی آید و آن وقتی است که جرمی فقط با شهادت مردان ثابت می شود. ماده 74 قانون مجازات اسلامی در این باره: زنا چه موجب حدّ جلد (شلاق) و چه موجب حدّ رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. در چنین موردی شهادت زنان به تنهایی جرم را ثابت نمی کند. ماده 76 قانون مجازات اسلامی این طور می گوید: شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حدنصاب قذف جاری می شود و می دانیم که حد نصاب 80 ضربه شلاق است.»17

برای پاسخ تفصیلی به شبهات مذکور، این مقاله را در دو فصل پی می گیریم:

اول) در چند مورد، شهادت زنان مورد قبول نیست.


(0) نظر
برچسب ها :
X