بُعد اوّل: زيبا گرايي

بُعد اوّل: زیبا گرایی

انسان فطرتاً زیبا گراست نسبت به جمال و زیبایی علاقه نشان می دهد و عواطفش در برابر شی ء زیبا تحریک می گردد. این حس مخصوص انسان است و در حیوانات وجود ندارد. آدمی بر خلاف حیوان دوست دارد شهرش، خانه اش، خطش، لباسش و سایر متعلقاتش زیبا باشد. البته ممکن است عواملی از قبیل محیط، تربیت، وراثت و سایر چیزها مفهوم زیبایی را نزد افراد مختلف سازد، امّا از جهت واقعی اگر انسان چیزی را زیبا دانست به او تمایل پیدا می کند. وجود هنرهایی مانند خط، نقاشى، مجسه سازى، ادبیات، نتیجه تجلّی حس زیباگرایی است.


(0) نظر
برچسب ها :
X