ضرب المثل

عاشقی پیداست از زاری دل --- نیست بیماری چو بیماری دل . (( مولوی ))

عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد ! (( حافظ ))

عاشقی کار سری نیست که بر بالین است ! (( سعدی ))


(1) نظر
برچسب ها :
X