فصل دوم - احكام وفات

فصل دوم - احکام وفات

الف - غسل میت

ب - کسانى که از غسل دادن استثناء شده اند

ج - میت چگونه غسل داده مى شود؟

د - احکام غسل میت

ه - میت چنین کفن مى شود

و - درباره حنوط و جریدتین

ز - نماز بر میت

ح - چگونگى نماز میت؟

ط - میت چگونه دفن مى شود؟

ى - احکام قبور

ک - غسل مسّ میت


(0) نظر
برچسب ها :
X