انديشه (با رُز)

اندیشه (با رُز)

گُل ها

در چشمانم رنگ مى گیرند

آنگاه

که من

بتو مى اندیشم. نور, ساده تو

خورشیدکم!

پُررنگ ترین, رنگ هاست،

گرقلب را

حس, منشورى باشدش

ز عشق. سیماى, شیرین, تو

قلم بدست, من مى دهد. من و داستان, دراز, عشق. اشتاین باخ 27.11.1995


(0) نظر
برچسب ها :
X