براى تصوير

براى تصویر

موسیقى

که بر بال هاى سبُک, پروانه مى رود

و یادى که

گُرده کوه را مى شکند. نیاز, باور

و دوست داشتن

که در تراوت, گونه هاى آب

در جویش,

سُرخى

و سبزى,

عشق ست. تصویرى کز او

در آینه آب

موج مى شود.

کوه هاى شرقى

با آواى تار

اشک مى ریزند. فرانکفورت 10.04.1988


(0) نظر
برچسب ها :
X